Comparing static and dynamic emotion recognition tests: Performance of healthy participants

Sara Khosdelazad*, Lieke S. Jorna, Skye McDonald, Sandra E. Rakers, Rients B. Huitema, Anne M. Buunk, Jacoba M. Spikman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Zoekresultaten