Comparing the Hub-and-Spoke Model Practices of the LifeLines Study in the Netherlands and the H3Africa Initiative

Marcel Bruinenberg, Martin Frey, Mary Napier, Annette Summers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  541 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)13-16
  Aantal pagina's4
  TijdschriftBiopreservation and biobanking
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-feb-2014

  Citeer dit