Comparing the Hub-and-Spoke Model Practices of the LifeLines Study in the Netherlands and the H3Africa Initiative

Marcel Bruinenberg, Martin Frey, Mary Napier, Annette Summers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    5 Citaten (Scopus)
    549 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten