COMPARISON BETWEEN EMG TO FORCE PROCESSING AND KINETIC-ANALYSIS FOR THE CALF MUSCLE MOMENT IN WALKING AND STEPPING

AL HOF*, CNA PRONK, JA VANBEST

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)167-178
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of biomechanics
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1987

Citeer dit