Comparison of discrete dislocation and continuum plasticity predictions for a composite material

H.H.M. Cleveringa, E. van der Giessen, A. Needleman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

185 Citaten (Scopus)
391 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3163 - 3179
Aantal pagina's17
TijdschriftActa Materialia
Volume45
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 1997

Citeer dit