Complete and incomplete extra DNA reduplication during spermatogenesis of Carausius morosus Br. (Insecta, Phasmida)

L.P. Pijnacker, P. Koch

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)269-278
  Aantal pagina's10
  TijdschriftChromosoma
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit