Compliance with Antimicrobial Therapy for Buruli Ulcer

S. Klis*, R. Kingma, W. Tuah, Y. Stienstra, T. S. van der Werf

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
216 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6340-6340
Aantal pagina's1
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume58
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt.-2014

Citeer dit