Computational Neural Modeling of Speech Motor Control in Childhood Apraxia of Speech (CAS)

H. Terband, B. Maassen, F.H. Guunether, J. Brumberg

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  70 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1595 - 1609
  TijdschriftJournal of speech, language, and hearing research
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit