Computer simulation of the EPR spectra of mononuclear and dipolar coupled Cu(II) ions in nitric oxide and nitrite treated hemocyanins and tyrosinase

A.J.M. Schoot Uiterkamp, H. Van Der Deen, H.C.J.J.F. Berendsen andBoas

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  54 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)407-425
  Aantal pagina's19
  TijdschriftBiochimica et biophysica acta
  Volume372
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 18-mrt-1974

  Citeer dit