Congenital abnormalities reported in Pelger-Huët hornozygosity as compared to Greenberg/HEM dysplasia: Highly variable expression of allelic phenotypes

J. C. Oosterwijk*, S. Mansour, G. Van Noort, H. R. Waterham, C. M. Hall, R. C.M. Hennekam

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)937-941
Aantal pagina's5
TijdschriftJOURNAL OF MEDICAL GENETICS
Volume40
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec-2003

Citeer dit