Congenital abnormalities reported in Pelger-Huet homozygosity as compared to Greenberg/HEM dysplasia: highly variable expression of allelic phenotypes

JC Oosterwijk*, S Mansour, G van Noort, HR Waterham, CM Hall, RCM Hennekam

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)937-941
Aantal pagina's5
TijdschriftJOURNAL OF MEDICAL GENETICS
Volume40
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - dec-2003

Citeer dit