Connecting microfluidic chips using a chemically inert, reversible, multichannel chip-to-world-interface

Elisabeth Wilhelm*, Christiane Neumann, Thomas Duttenhofer, Leonardo Pires, Bastian E. Rapp*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4343-4351
TijdschriftLab on a Chip
Volume13
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit