Consensus Parameter: Research Methodologies to Evaluate Neurodevelopmental Effects of Pubertal Suppression in Transgender Youth

Diane Chen*, John F Strang, Victoria D Kolbuck, Stephen M Rosenthal, Kim Wallen, Deborah P Waber, Laurence Steinberg, Cheryl L Sisk, Judith Ross, Tomas Paus, Sarah M Burke

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)246-257
Aantal pagina's12
TijdschriftTransgender Health
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 11-dec-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit