CONSOLIDATION OF BOTH UPPER LOBES - DIFFUSE PULMONARY CALCIFICATION

W VANDERBIJ*, ASH GOUW, AF MEINESZ, J VANINGEN, PE POSTMUS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1685-1686
Aantal pagina's2
TijdschriftChest
Volume100
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec-1991

Citeer dit