Constraints on evolutionary shifts in cooperative breeding

Jan Komdeur*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
250 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)75-77
Aantal pagina's3
TijdschriftBehavioural Processes
Volume76
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - okt-2007

Citeer dit