Contact area and size effects in discrete dislocation modeling of wedge indentation

Andreas Widjaja, Erik van der Giessen, Vikram S. Deshpande, Alan Needleman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
305 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)655-663
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Materials Research
Volume22
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2007

Citeer dit