Contemporary evolution of the innate immune receptor gene TLR3 in an isolated vertebrate population

Charli S. Davies*, Martin I. Taylor, Martijn Hammers, Terry Burke, Jan Komdeur, Hannah L. Dugdale, David S. Richardson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Downloads (Pure)

Zoekresultaten