Controlled Self-Assembly of C-3-Symmetric Hexa-peri-hexabenzocoronenes with Alternating Hydrophilic and Hydrophobic Substituents in Solution, in the Bulk, and on a Surface

Xinliang Feng, Wojciech Pisula, Tibor Kudernac, Dongqing Wu, Linjie Zhi, Steven De Feyter, Klaus Muellen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

104 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4439-4448
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume131
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 1-apr.-2009

Citeer dit