Convergence and divergence in the evolution of aquatic birds

Marcel Van Tuinenf, Dave Brian Butvill, John AW Kirsch, S Blair Hedges

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

116 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)1345-1350
Aantal pagina's6
TijdschriftProceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences
Volume268
Nummer van het tijdschrift1474
DOI's
StatusPublished - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit