Corporate-Governmental Networks In The Netherlands

R.J. Mokken, F.N. Stokman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
221 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)333-358
Aantal pagina's26
TijdschriftSocial Networks
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1979

Citeer dit