Corporatisme en lobbyisme gezien vanuit fundamentele processen van collectieve besluitvorming

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

117 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel worden drie fundamentele processen van collectieve besluitvorming als gemeenschappelijke productie in sociale systemen onderscheiden: (1) overtuigen; (2) ruilen en (3) afdwingen. De condities waaronder deze processen dominant zijn worden uiteengezet, alsmede het type netwerk dat bij ieder proces centraal staat. Corporatisme en lobbyisme blijken twee tegenpolen van besluitvormingsprocessen te zijn. In corporatisme nemen direct belanghebbenden deel aan de finale besluitvorming ia formele en informele instituties, terwijl bij lobbyisme de finale besluitvorming geschiedt door ongebonden personen. Bij corporatistische besluitvorming domineren gezamenlijke belangen over de tegengestelde belangen. Hierdoor wordt het niet-bereiken van consensus zeer onaantrekkelijk en wordt consensus gegarandeerd door de formele norm van meerderheidsbesluitvorming en de informele norm van unanimiteit. Wanneer gezamenlijke belangen domineren over tegengestelde zal lobbyisme tot uitdrukking komen in de interacties tussen lobbyactivisten en gelijkgezinde ambtenaren en politici. Lobbyisme op ad-hoc basis zal vooral ontstaan wanneer tegengestelde belangen domineren en een non-coöperatief spel ontstaat waarbij (tijdelijke) coalities moeten worden gesmeed.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)211 - 220
Aantal pagina's10
TijdschriftBeleid en Maatschappij
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2005

Citeer dit