Correction: Structural and Functional Insights into an Archaeal Lipid Synthase

Sixue Ren, Niels A W de Kok, Yijun Gu, Weizhu Yan, Qiu Sun, Yunying Chen, Jun He, Lejin Tian, Ruben L H Andringa, Xiaofeng Zhu, Mei Tang, Shiqian Qi, Heng Xu, Haiyan Ren, Xianghui Fu, Adriaan J Minnaard, Shengyong Yang, Wanjiang Zhang, Weimin Li, Yuquan WeiArnold J M Driessen, Wei Cheng

Onderzoeksoutput

1 Citaat (Scopus)
46 Downloads (Pure)

Zoekresultaten