Correlates of Treatment-Emergent Mania Associated With Antidepressant Treatment in Bipolar Depression

Mark A. Frye*, Gerhard Helleman, Susan L. McElroy, Lori L. Altshuler, David O. Black, Paul E. Keck, Willem A. Nolen, Ralph Kupka, Gabriele S. Leverich, Heinz Grunze, Jim Mintz, Robert M. Post, Trisha Suppes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

145 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)164-172
Aantal pagina's9
TijdschriftAmerican Journal of Psychiatry
Volume166
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2009

Citeer dit