CORRELATION OF BINARY MISCIBILITY DATA BY MEANS OF NRTL EQUATION

AC MATTELIN, LA VERHOEYE

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)193-200
Aantal pagina's8
TijdschriftChemical Engineering Science
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1975

Citeer dit