Correspondence re: C. G. Ferreira et al., Apoptosis: Target of cancer therapy. Clin. Cancer Res., 8: 2024-2034, 2002 (multiple letters)

Elisabeth G.E. De Vries*, Marjolein N. De Hooge, Jourik A. Gietema, Steven De Jong, Carlos G. Ferreira, Mirjam Epping, Frank A.E. Kruyt, Giuseppe Giaccone

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)912-914
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical Cancer Research
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1-feb.-2003

Citeer dit