Corrigendum: A large light-mass component of cosmic rays at 10(17)-10(17.5) electronvolts from radio observation

S. Buitink, A. Corstanje, H. Falcke, J. R. Horandel, T. Huege, A. Nelles, J. P. Rachen, L. Rossetto, P. Schellart, O. Scholten, S. ter Veen, S. Thoudam, T. N. G. Trinh, J. Anderson, A. Asgekar, I. M. Avruch, M. E. Bell, M. J. Bentum, G. Bernardi, P. BestA. Bonafede, F. Breitling, J. W. Broderick, W. N. Brouw, M. Bruggen, H. R. Butcher, D. Carbone, B. Ciardi, J. E. Conway, F. de Gasperin, E. de Geus, A. Deller, R. -J. Dettmar, G. van Diepen, S. Duscha, J. Eisloffel, D. Engels, J. E. Enriquez, R. A. Fallows, R. Fender, C. Ferrari, W. Frieswijk, M. A. Garrett, J. M. Griemeier, A. W. Gunst, M. P. van Haarlem, T. E. Hassall, G. Heald, J. W. T. Hessels, M. Hoeft, A. Horneffer, M. Iacobelli, H. Intema, E. Juette, A. Karastergiou, V. I. Kondratiev, M. Kramer, M. Kuniyoshi, G. Kuper, J. van Leeuwen, G. M. Loose, P. Maat, G. Mann, S. Markoff, R. McFadden, D. McKay-Bukowski, J. P. McKean, M. Mevius, D. D. Mulcahy, H. Munk, M. J. Norden, E. Orru, H. Paas, M. Pandey-Pommier, V. N. Pandey, M. Pietka, R. Pizzo, A. G. Polatidis, W. Reich, H. J. A. Rottgering, A. M. M. Scaife, D. J. Schwarz, M. Serylak, J. Sluman, O. Smirnov, B. W. Stappers, M. Steinmetz, A. Stewart, J. Swinbank, M. Tagger, Y. Tang, C. Tasse, M. C. Toribio, R. Vermeulen, C. Vocks, C. Vogt, R. J. van Weeren, R. A. M. J. Wijers, S. J. Wijnholds, M. W. Wise, O. Wucknitz, S. Yatawatta, P. Zarka, J. A. Zensus

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
14 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)572
Aantal pagina's1
TijdschriftNature
Volume537
Nummer van het tijdschrift7621
DOI's
StatusPublished - 22-sep-2016
 • A large light-mass component of cosmic rays at 10(17)-10(17.5) electronvolts from radio observations

  Buitink, S., Corstanje, A., Falcke, H., Hoerandel, J. R., Huege, T., Nelles, A., Rachen, J. P., Rossetto, L., Schellart, P., Scholten, O., ter Veen, S., Thoudam, S., Trinh, T. N. G., Anderson, J., Asgekar, A., Avruch, I. M., Bell, M. E., Bentum, M. J., Bernardi, G., Best, P. & 84 anderen, Bonafede, A., Breitling, F., Broderick, J. W., Brouw, W. N., Brueggen, M., Buteher, H. R., Carbone, D., Ciardi, B., Conway, J. E., de Gasperin, E., de Geus, E., Deller, A., Dettmar, R. -J., van Diepen, G., Duscha, S., Eisloeffel, J., Engels, D., Enriquez, J. E., Fallows, R. A., Fender, R., Ferrari, C., Frieswijk, W., Garrett, M. A., Griessmeier, J. M., Gunst, A. W., van Haarlem, M. P., Hassall, T. E., Heald, G., Hessels, J. W. T., Hoeft, M., Horneffer, A., Iaeobelli, M., Intema, H., Juette, E., Karastergiou, A., Kondratiev, V. I., Kramer, M., Kuniyoshi, M., Kuper, G., van Lecuwen, J., Loose, G. M., Maat, P., Nann, G., Markoff, S., McFadden, R., McKay-Bukowski, D., McKean, J. P., Mevius, M., Mulcahy, D. D., Munk, H., Norden, M. J., Orru, E., Paas, H., Pandey-Pommier, M., Pandey, V. N., Pietka, M., Pizzo, R., Polatidis, A. G., Reich, W., Roetgering, H. J. A., Scaife, A. M. M., Schwarz, D. J., Serylak, M., Sluman, J., Smirnov, O., Stappers, B. W., Steinmetz, M., Stewart, A., Swinbank, J., Tagger, M., Tang, Y., Tasse, C., Toribio, M. C., Vermeulen, R., Vocks, C., Vogt, C., van Weeren, R. J., Wijers, R. A. M. J., Wijnholds, S. J., Wise, M. W., Wucknitz, O., Yatawatta, S., Zarka, P. & Zensuss, J. A., 3-mrt-2016, In: Nature. 531, 7592, blz. 70-73 4 blz.

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Open Access
  Bestand
  107 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

Citeer dit