Corrigendum: SimAlba: A Spatial Microsimulation Approach to the Analysis of Health Inequalities

Malcolm Campbell*, Dimitris Ballas

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer340
Aantal pagina's1
TijdschriftFrontiers in public health
Volume5
DOI's
StatusPublished - 22-dec-2017

Citeer dit