Cost-benefit analysis of mollusc eating in a shorebird I: Foraging and processing costs estimated by the doubly labelled water method

T Piersma, A Dekinga, JA van Gils*, B Achterkamp, GH Visser

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
194 Downloads (Pure)

Zoekresultaten