Cost-effectiveness Analysis of Hypoallergenic Milk Formulas for the Management of Cow’s Milk Protein Allergy in the United Kingdom

Rui Martins, Mark Connolly*, Eleanor Minshall

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    4 Citaten (Scopus)
    10 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten