Kosten en baten van de psychiatrie

R A Schoevers, Filip Smit, G Dom, G Meynen, K Goethals, J Spijker

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Heeft u de diagnose-behandelcombinatie(dbc)-code van uw nieuwe patiënt alingevuld? Is de dbc van deze patiënt bij de verwijzende instelling wel afgesloten?Hoeveel procent van de patiënten van uw team heeft in de routine outcomemonitoring een begin- en een eindmeting ingevuld, en hoe kan dat wordenverhoogd? Heeft u die telefoontjes met huisarts en verwijzer wel netjes geadministreerd?Hoeveel minuten duurt uw gemiddelde dbc? En hoe komt heteigenlijk dat u in de afgelopen maand een lagere ‘productie’ had dan in dezelfdemaand een jaar geleden?Ook de psychiatrie ontkomt niet aan het rendementsdenken dat in de gezondheidszorgsteeds dominanter wordt. De ggz is met jaarlijks 5,7 miljard euroverantwoordelijk voor 6,3% van de zorgkosten in Nederland (cijfers ministerieVolksgezondheid Welzijn en Sport (vws), 2011) en het moge duidelijk zijn datde samenleving hier iets voor terug wil zien. Primair gaat het dan om eenoptimale behandeling van patiënten, en daarmee gaat het ook om hun welbevindenen dat van hun naasten. Maar in het verlengde daarvan zijn er wellichtook gunstige effecten voor de samenleving als geheel; psychiatrische stoornissenstaan immers bovenaan de lijstjes van aandoeningen met een hoge ziektelast.Ze hebben een hoge prevalentie, veel impact op het functioneren, en hogemaatschappelijke kosten zoals uitval uit het arbeidsproces, het beroep opallerlei uitkeringen, hogere somatische morbiditeit en zorgkosten en hetminder kunnen participeren in belangrijke sociale rollen
Vertaalde titel van de bijdrageCosts and benefits of psychiatry
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)680-682
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume58
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - okt-2016

Citeer dit