COVID-19 is Associated with an Acquired Factor XIII Deficiency

Fien A. von Meijenfeldt, Sebastian Havervall, Jelle Adelmeijer, Annika Lundstrom, Maria Magnusson, Nigel Mackman, Charlotte Thalin, Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1668-1669
Aantal pagina's2
TijdschriftThrombosis and Haemostasis
Volume121
Nummer van het tijdschrift12
Vroegere onlinedatum19-mrt.-2021
DOI's
StatusPublished - dec.-2021

Citeer dit