Crack growth in non-homogeneous transformable ceramics .1. Constrained straight cracks

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)249 - 271
TijdschriftInternational Journal of Fracture
Volume79
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1996

Citeer dit