Cryopreservation does not alter the frequency of regulatory T cells in peripheral blood mononuclear cells

D. Van Hemelen, H. N. G. Oude Elberink, J. Heimweg, A. J. M. van Oosterhout*, M. C. Nawijn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)138-140
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Immunological Methods
Volume353
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - 28-feb-2010

Citeer dit