CRYSTALLIZATION OF POLYAMIDES UNDER ELEVATED PRESSURE .2. PRESSURE-INDUCED CRYSTALLIZATION OF NYLON-6(POLYCAPRAMIDE) FROM MELT

S GOGOLEWSKI, AJ PENNINGS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)673-679
Aantal pagina's7
TijdschriftPolymer
Volume16
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 1975

Citeer dit