CT LOCALIZATION OF A CONVEXITY BRAIN-TUMOR ON THE SCALP

L PENNING*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)474-476
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Neurosurgery
Volume66
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-1987

Citeer dit