CT SCANNING OF TUMORS IN OR NEAR THE PAROTID OR SUBMANDIBULAR GLANDS - A COMPARISON WITH CONVENTIONAL SIALOGRAPHY

EL MOOYAART*, AK PANDERS, A VERMEY

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)177-181
  Aantal pagina's5
  TijdschriftDiagnostic imaging in clinical medicine
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit