Cultivating Standards of Taste: "Aisthesis" in Liberal Arts and Science Pedagogy

Christopher May*, Ryan Wittingslow

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

203 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)317-322
Aantal pagina's6
TijdschriftConfigurations
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit