De Amsterdamse erfpacht en beginselen van behoorlijk of goed bestuur

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)

Samenvatting

De auteur vangt aan met een korte beschrijving van de bevoegdheden van raad en college op privaatrechtelijk vlak en een korte bespreking van beginselen van behoorlijk bestuur en/of goed bestuur. Vervolgens bespreekt hij de overstapregeling en legt deze naast een aantal beginselen. De auteur deed dat laatste in januari 2022 reeds op verzoek van de Amsterdamse raadsfractie van FvD. Hij was door de raadsfractie verzocht om een analyse van de overstapregeling te geven. Die analyse stemt in grote lijnen overeen met de bevindingen die de auteur onder punten 4 en 5 heeft opgenomen. De auteur benoemt dit uitdrukkelijk in deze inleiding omdat hij reeds op verzoek van een partij een standpunt heeft ingenomen. Daarna rondt hij af met een conclusie.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)264-269
Aantal pagina's6
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume2022
Nummer van het tijdschrift7365
StatusPublished - 2-apr.-2022

Citeer dit