De Babyloniaca van Berossos van Babylon: inleiding, editie en commentaar

Geert Eduard Eveline de Breucker

  Onderzoeksoutput

  6094 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Berossos had als priester een ‘all round’ opleiding in de spijkerschriftcultuur, in zijn tijd de traditionele geleerdencultuur, genoten en kende Sumerisch en Akkadisch. Als ‘priester’ was hij verbonden aan het grote tempelcomplex van Esagila in Babylon. Dat was in Berossos’ tijd de plaats waar de spijkerschriftcultuur werd gekoesterd en doorgegeven en aan wetenschap en geschiedschrijving werd gedaan (cf. Hoofdstuk 2). Berossos’ moedertaal was naar alle waarschijnlijkheid het Aramees. Dat was in die tijd de voertaal en de taal van de ‘populaire’ cultuur in Mesopotamië – en zelfs in grote delen van het Midden-Oosten.
  Het tempelmilieu, waartoe Berossos behoorde, onderhield nauwe contacten met het Seleucidische bestuur. De Seleuciden hielden via hun lokale vertegenwoordigers
  supervisie op het Esagila en het tempelbestuur trad als vertegenwoordiger van de lokale traditioneel-Babylonische bevolking op. Deze contacten kunnen Berossos ertoe aangezet hebben om Grieks te leren en een geschiedwerk over zijn land te schrijven. Als geleerde had hij hiervoor de juiste achtergrond. De Babyloniaca , een tekst ‘met een handleiding ’
  De Babyloniaca is fragmentarisch tot ons gekomen. We kennen het werk vooral door citaten en parafrasen bij joods-christelijke auteurs. Zij citeerden uit het werk om de historiciteit van het Oude Testament te bewijzen of de Oudtestamentische chronologie te onderbouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het merendeel van de overgeleverde excerpten inhoudelijk raakvlakken heeft met het Oude Testament.
  Uit de flinters GDB F 2 (Sacaea-feest), GDB F 12 (cultus van Anaïtis) en GDB F 15 (Saracheiro) kunnen we opmaken dat de Babyloniaca veel breder van opzet was dan we op basis van de joods-christelijke auteurs zouden kunnen denken. We moeten er ons goed van bewust zijn dat we maar een eenzijdig en zeer onvolledig beeld van het werk hebben.
  Bovendien is de tekst tijdens het overleveringsproces ingekort, getransformeerd en gemanipuleerd. Uit onze analyse blijkt dat de Armeense vertaling van Eusebius’ Kroniek, een van onze belangrijkste bronnen, tal van misinterpretaties en vertaalfouten heeft gemaakt. Op sommige plaatsen is de tekst duidelijk corrupt.
  Wanneer we de fragmenten bestuderen, moeten we er ons steeds van bewust blijven dat de tekst, zoals die is overgeleverd, misschien niet op Berossos teruggaat.
  Originele taal-2Dutch
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Bekkum, Wouter, Supervisor
  • Kuhrt, A., Supervisor, Externe Persoon
  • van Nijf, Onno, Supervisor
  Datum van toekenning22-nov-2012
  Gedrukte ISBN's978-90-367-5899-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-5900-7
  StatusPublished - 2012

  Keywords

  • Babyloniaca (Berosus)
  • Geschiedschrijving
  • Seleuciden
  • Babylonië
  • Proefschriften (vorm)

  Citeer dit