De betrouwbaarheid van kleinschalige methoden voor waterzuivering

OnderzoeksoutputProfessional

633 Downloads (Pure)

Samenvatting

Samenvatting Reizigers hebben vaak geen schoon drinkwater tot hun beschikking. Ze moeten het doen met water van twijfelachtige biologische kwaliteit dat uit de kraan komt of uit een beekje wordt getapt. Om dat water veilig drinkbaar te maken, zijn diverse syste-men te koop, variërend van diverse typen filters tot chemische methoden en UV licht. De redactie van Hoogtelijn, het ledenblad van de NKBV, vroeg de Bèta Wetenschaps-winkel om te testen hoe betrouwbaar dit soort systemen zijn. Daartoe werd tijdens een practicum bij microbiologie een eenvoudige proef opgezet: water verontreinigd met een bekende hoeveelheid E. coli cellen of bacteriofagen werd met 6 verschillende systemen gezuiverd. Daarna werd een deel van het water uitgeplaat op voedingsbo-dems, zodat bepaald kon worden hoeveel bacteriën en fagen de behandeling overleefd hadden. De fagen werden hierbij gebruikt als modelsysteem voor virussen, die een vergelijkbare grootte hebben. Tijdens de proef bleken alle geteste systemen de E.coli cellen volledig uit het water te filteren of te doden. De bacteriofagen overleefden de meeste methoden niet, maar twee filtersystemen hielden de fagen niet of slechts ge-deeltelijk tegen. Van deze systemen, de Katadyn Pocket Filter en de MSR Hyperflow filter, wordt in de bijgeleverde informatie duidelijk aangegeven ze geen virussen uit het water filteren. De conclusie van de proef is dat de geteste systemen effectief een model-bacterie als E.coli uit het drinkwater halen. De systemen die fagen verwijderen zullen naar alle waarschijnlijkheid ook effectief zijn tegen virussen.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's21
ISBN van geprinte versie9789036752770
StatusPublished - 2011

Citeer dit