De bijsluiter in beeld

Mariëtte van der Velde

OnderzoeksoutputProfessional

593 Downloads (Pure)

Samenvatting

Begeleiders: Prof.dr. J.J. De Gier en Drs. E.S. Schaafsma Farmacotherapie en Farmaceutische patiëntenzorg Dr. R.M. van der Kaaij Bèta-Wetenschapswinkel Samenvatting De Stichting Kindermedicijn heeft een bijsluiter gemaakt, die in de vorm van korte animaties via internet de informatie geeft over een zelfzorgmedicijn. Deze ‘beeldsluiter’ zou gebruikt kunnen worden als aanvullende informatie bij de wettelijk verplichte bijsluiter. Als voorbeeld heeft de Stichting Kindermedicijn een beeldsluiter gemaakt van de bijsluiter van Otrivin neusdruppels. Een aantal onderdelen zijn omgezet in een animatiefilmpje. Van de andere onderdelen is alleen een script gemaakt. De Stichting Kindermedicijn heeft aan de Beta-wetenschapswinkel gevraagd om de filmpjes en het script te beoordelen op werkzaamheid, effectiviteit, en de juiste weergave van farmaceutische informatie. Uit de literatuur blijkt dat schriftelijke informatievoorziening over medicijnen, zoals in een bijsluiter, vaak tot problemen leidt. De begrijpelijkheid van de teksten en de vindbaarheid van informatie laat vaak te wensen over. Dit is lastig te veranderen omdat de opzet van een bijsluiter gebonden is aan wettelijke bepalingen. Volgens de literatuur kan extra informatie in visuele vorm, zoals filmpjes of plaatjes soms leiden tot meer begrip en beter medicijngebruik. De meerwaarde is echter niet altijd duidelijk. Om te kunnen beoordelen of de beeldsluiter een goede toevoeging aan de bijsluiter kan zijn, is in eerste instantie bekeken welke inhoudelijke informatie in de beeldsluiter verwerkt is. Hiertoe is het script vergeleken met de bijsluiter, en met een aantal andere professionele bronnen over gebruik van zelfzorgmiddelen. Uit de vergelijking bleek dat de informatie in het script duidelijk is afgeleid van de bijsluitertekst van Otrivin neusspray. Toch werd niet alle informatie uit de bijsluiter teruggevonden in het script. Bovendien was de onderverdeling van informatie in verschillende onderwerpen of ‘kopjes’ anders dan in de bijsluiter, waardoor onder sommige kopjes erg veel informatie werd gegeven. Bepaalde informatie werd onder meerdere kopjes weergegeven, en er werd informatie weergegeven onder kopjes waaronder deze informatie niet verwacht zou worden. De conclusie van dit deel van het onderzoek was dat de informatie in de beeldsluiter niet compleet was, en niet altijd logisch werd weergegeven. Daarom zijn de volgende twee deelonderzoeken uitgevoerd met als doel de volgende vragen te beantwoorden: - Welke informatie moet een beeldsluiter bevatten volgens stakeholders, dwz professionals die zich bezig houden met voorschijven of verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. - Hoe zou de informatie in de beeldsluiter georganiseerd moeten worden volgens gebruikers. Het tweede deelonderzoek is uitgevoerd in de vorm van interviews met een aantal stakeholders, waaronder representanten van NIVEL, CBG en CBD. Aan hen is gevraagd welke onderwerpen een beeldsluiter zou moeten bevatten. Alle onderwerpen die in de bijsluiter genoemd worden, behalve het uiterlijk van het geneesmiddel, werden belangrijk gevonden om op te nemen in de beeldsluiter. In het algemeen staan de geïnterviewden positief tegenover de beeldsluiter als informatiemedium, mits ter aanvulling op de bijsluiter en mondelinge informatie van apotheker of drogist. In een derde deelonderzoek is gekeken naar de behoefte van mogelijke gebruikers van de beeldsluiter. De informatie in het script van de beeldsluiter van Otrivin neusspray is onderverdeeld in zes categorieën, veel minder dan in de bijsluiter. Dat leidt tot een andere indeling van de informatie. Door middel van een enquête is bekeken onder welk van de categorieën gebruikers bepaalde geneesmiddelinformatie zouden zoeken. Ook konden gebruikers aangeven dat de genoemde informatie onder een categorie met een andere titel zou moeten worden weergegeven. Alle onderwerpen die normaal gesproken aan bod komen in een bijsluiter konden op deze manier worden ingedeeld in zes categorieën. Het resultaat van de enquête was dat zo’n 25% van de vragen eenduidig werd beantwoord: dwz 80% van de respondenten was het eens over waar de informatie zou moeten staan. De meeste andere onderwerpen werden ook door een meerderheid van de respondenten (50-80%) ingedeeld in dezelfde categorie. Een klein aantal vragen was kennelijk lastig onder te brengen in een van de categorieën van de beeldsluiter, want voor deze vragen werd geen eenduidig antwoord gevonden. Dit was bijvoorbeeld het geval voor de vraag ‘Wat te doen bij te veel gebruik’. Voor deze vragen werd relatief vaak aangegeven dat de informatie thuis zou horen in een extra categorie. De conclusie van de resultaten van de enquête is dat de categorieën die nu in de beeldsluiter worden gehanteerd, wellicht niet voldoende zijn om alle informatie op een logische, vindbare plek onder te brengen. De enquête zou opnieuw moeten worden uitgevoerd met medeneming van een aantal suggesties voor nieuwe categorieën, om te zien of dit de vindbaarheid van de informatie kan verbeteren. Om betere conclusies te kunnen trekken zou daarbij de samenstelling van de respondentengroep een betere afspiegeling moeten zijn van de groep die geneesmiddelen gebruikt: in dit geval was het aantal jongeren en hoog opgeleiden relatief hoog. De evaluatie van het effect van de beeldsluiter is in dit onderzoek niet uitgevoerd: in plaats daarvan zijn er stappen gezet om de informatie in de beeldsluiter volledig en op een juiste wijze te presenteren. De aanbevelingen naar aanleiding van dit gehele onderzoek zijn:  Pas het script aan, zodanig dat alle relevante informatie een plek krijgt in de beeldsluiter  Pas de kopjes aan, zodanig dat alle informatie goed vindbaar is.  Wanneer de informatie in bijsluiter en beeldsluiter overeenkomt, kan onderzocht worden in hoeverre de beeldsluiter meer of minder effectief is wat betreft kennis en gebruik van het zelfzorgmiddel. Wanneer de animaties van de beeldsluiter niet beschikbaar zijn zou ook het script als informatiebron kunnen worden getest, in vergelijking met de bijsluiter. In dat geval wordt het visuele aspect van de informatie buiten beschouwing gelaten. Abstract Envisioning a visual information tool for over-the-counter medicines. The Stichting Kindermedicijn (Foundation for Children’s medicines) is developing an interactive, multimedia version of the traditional medical leaflet for over-the-counter medicines called the Beeldsluiter. They have asked the Beta Science Shop to evaluate the effectiveness of such a visual aid compared to the regular information leaflet. Pharmacy student Mariette van der Velde could not perform a direct comparison, as only a small part of the example (about the use of nose drops) had actually been made visual. A large part of the information was only available in the form of a script. She therefore did three different investigations with the aim to improve the Beeldsluiter and make it as useful as possible. Firstly, the information given in the official leaflet and other medical sources was compared with the script of the Beeldsluiter. It appeared that a substantial part of the information in medical sources was not represented in the script, for example information on ‘when (not) to use’. Also, in some cases the information was given, but under another heading as compared to the medical information leaflet. In the second part of the investigation, several stakeholders were asked about their opinion regarding which information should be included in a Beeldsluiter. The stakeholders were almost unanimous: all information which is generally found in a medical leaflet, should also be given in the Beeldsluiter, with the exception of the appearance of the medicines. Thirdly, consumers were asked how they would use a website with medicine information. Via an online survey, they were asked to place the different information parts in the headings used by the Beeldsluiter. If, according to them, the information did not fit into any of the 5 given headings, they could opt for ‘Another heading, namely....’. The results of this survey show that the five headings currently used in the Beeldsluiter, are not sufficient to find information easily. Only in 4 (out of 16) cases, a large majority of the consumers (>80%) agreed as to where (under which heading) the information should be placed. In 4 cases, less than 50% of the consumers agreed as to where the information should be placed. Apparently, there was no heading clearly representing this information. The analysis of the script of the Beeldsluiter in three different investigations has shown that the current script is not complete, and that the 5 headings currently used might not be enough to present the information in a logical way. It is suggested to rewrite the script before comparing its effectiveness with the common medicine leaflet.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's42
ISBN van elektronische versie9789036755542
StatusPublished - 2011

Citeer dit