De deskundige in het strafproces: M.M. Dolman, De deskundige in het strafproces, Den Haag: Boom juridisch 2022

OnderzoeksoutputProfessional

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)62-65
TijdschriftExpertise en Recht
Volume2023
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2023

Citeer dit