De emergentie en evolutie van drie werelden: tweede revisie van Poppers driewereldentheorie

Onderzoeksoutput

4711 Downloads (Pure)

Samenvatting

De driewereldentheorie (3Wt) van Karl Popper is een metafysische theorie die de pretentie heeft alle entiteiten uit de werkelijkheid op een geordende manier een plaats te geven. De ordening komt tot stand op basis van de fysische, mentale of abstracte status die entiteiten bezitten. Deze status is kenmerkend voor entiteiten uit respectievelijk wereld 1, wereld 2 en wereld 3. De ‘triadistische’ metafysica van Popper vormt een alternatief voor monistische en dualistische theorieën die in de filosofiegeschiedenis gevonden kunnen worden. De oorspronkelijke driewereldentheorie van Popper is gereviseerd en uitgebreid door Eite Veening. Om de problemen in de theorie van Popper op te lossen ontwikkelde Veening zijn eigen theorie (3Wt-R). Afgezien van de verschillen tussen de oorspronkelijke driewereldentheorie van Popper (3Wt) en de gereviseerde driewereldentheorie van Veening (3Wt-R) zijn er ook veel overeenkomsten tussen de twee theorieën. Beide theorieën roepen nl. de volgende vragen op: - Is de driewereldentheorie compatibel met een vorm van substantiemonisme/-materialisme? - Wat is de relatie tussen de drie werelden? (Popper spreekt in zijn werk regelmatig over de emergentie van werelden, maar het wordt niet duidelijk wat hij hier precies onder verstaat.) - Wat is de relatie tussen de geschiedenis van de drie werelden en evolutionaire theorieën? Het zijn deze vragen die ertoe geleid hebben in dit proefschrift de emergentie en evolutie van de werelden 1, 2 en 3 verder te onderzoeken en een tweede revisie van de driewereldentheorie (3Wt-R2) voor te stellen. In deze revisie spelen symmetriebrekingen en de reconstructies van symmetriebrekingen een cruciale rol. Karl Popper’s three worlds theory (3Wt) is a metaphysical theory that purports to provide an ordering of all entities in reality. This ordering is realized by the physical, mental and abstract status that entities possess. This status characterises the entities in world 1, world 2 en world 3, respectively. The ‘triadistic’ metaphysics of Popper forms an alternative for monistic and dualistic theories which can be found throughout the history of philosophy. The original three worlds theory of Popper has been revised and further elaborated by Veening. In order to solve the problems confronted by Popper’s theory, Veening developed his own theory (3Wt-R). Besides the differences between Popper’s original theory (3Wt) and the revised version of Veening (3Wt-R) there are also many similarities between both theories. Both theories suggest the following questions: - Is the three worlds theory compatible with substance monism/-materialism? - What is the relation between the three worlds? (Popper writes regularly about the emergence of the three worlds, but it is not clear what he exactly means by this in his work.) - What is the relation between the history of the three worlds and evolutionary theories? These points motivated the investigation, conducted in this dissertation, of the emergence and evolution of worlds 1,2 and 3, as well as a second revision of the three worlds theory (3Wt-R2) that is presented here. In this revision symmetry-breakings and the reconstructions of symmetry-breakings play a crucial role.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Kuipers, Theodorus, Supervisor
Datum van toekenning3-jan.-0001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036738163
StatusPublished - 2009

Keywords

  • Karl Raimund Popper (1902-1994)
  • Proefschriften (vorm)
  • Kennistheorie
  • kentheorie

Citeer dit