De Europese kreukelzone van de wetgever: Goede wetgeving vanuit het EU en EVRM-perspectief

Elise Cuyvers*, Paul van Sasse van IJsselt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

17 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wat is een ‘goede wet’ voor de Nederlandse rechter vanuit het EU-recht en het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) bezien? In lijn met de doelstelling van dit themanummer hanteert deze bijdrage een vrij formeel criterium voor ‘goedheid’. Een ‘goede wet – daaronder mede begrepen de toelichting bij de wet – stelt de rechter afdoende in staat om (1) de verenigbaarheid van een wet met het EU-recht of het EVRM te beoordelen en (2) potentiële conflicten met het EU-recht of het EVRM constructief op te lossen zonder te hoeven grijpen naar ‘zware’ opties, zoals het buiten werking stellen van nationaal recht, het zelf invullen van leemtes of het geven van wetgevende bevelen. In zekere zin ziet deze bijdrage daarmee op wetgevende empathie voor de rechterlijke taak. Hoe, en tot op welke hoogte, kan of moet de wetgever rekening houden met de Europese taak en habitat van de Nederlandse rechter, zowel qua inhoud als qua motivering van wetgeving? Tegelijkertijd kijkt deze bijdrage daarmee ook naar het spiegelbeeld van deze vraag: welke wetgevende kreukelzone mag de rechter onder Europees recht en het EVRM aan de wetgever laten alvorens in te grijpen? En welke technieken kan de wetgever eventueel gebruiken om deze kreukelzone te maximeren? Ter beantwoording van deze vragen gaan we hierna achtereenvolgens in op verschillende vereisten die het EU-recht (par. 3) en het EVRM (par. 4) stellen aan goede wetgeving, waarbij wij mede ingaan op de structuur van de stapsgewijze toetsing door de Europese Hoven van nationale wetgeving (par. 5), waarna we afsluiten met een conclusie (par. 6).
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)292-322
Aantal pagina's31
TijdschriftRegelMaat
Volume2018
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit