De exceptio non adimpleti contractus en de condictio indebiti: Betaalt degene die een opschortingsrecht had kunnen inroepen, maar dat niet doet, onverschuldigd als de tegenprestatie uitblijft?

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  312 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)147-162
  Aantal pagina's16
  TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
  VolumeXXVII
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit