De faal- en slaagfactoren voor leiderschap binnen toezichthouders

OnderzoeksoutputProfessional

5057 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel beschrijft kenmerken van effectief leiderschapsgedrag en koppelt deze aan de specifieke context van een toezichthouder. Een toezichthouder is te typeren als een professionele organisatie, waarin hoogopgeleide medewerkers enerzijds consciëntieus en prudent moeten zijn, maar anderzijds ook flexibiliteit moeten kunnen tonen als de situatie daarom vraagt. Deze context stelt extra eisen aan leidinggevenden binnen toezichthouders. Een aantal belangrijke faalfactoren voor leiderschap worden beschreven: een overdaad aan laissez-faire en een tekort aan relatiegericht en verandergericht leiderschap, gecombineerd met te weinig kennis van de inhoud en te weinig ruimte voor tegenspraak. Dit leidt tot een aantal specifieke leiderschapslessen voor toezichthouders.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)37-43
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Toezicht
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 7-jul-2015

Citeer dit