De finaliseringsslag in het bestuursrecht

A.T. Marseille, Derek Sietses

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

43 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aandacht voor finale geschilbeslechting is er al geruime tijd. Sinds een jaar of zes hebben de hoogste bestuursrechters de toepassingsmogelijkheden van de beide al langer bestaande bevoegdheden verruimd; de bestuurlijke lus biedt de rechter nog meer mogelijkheden. Leidt dat ertoe dat bestuursrechters de bij hen aanhangige geschillen vaker finaal weten te beslechten? In dit artikel wordt een antwoord gezocht op die vraag door voor twee bestuursrechtelijke instanties (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep) te onderzoeken of die er vaker dan vijf jaar geleden in slagen de hun voorgelegde geschillen finaal te beslechten.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer497
Pagina's (van-tot)606-613
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volume88
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 8-mrt.-2013

Citeer dit