De financiële sector: weg (van) vertrouwen of op weg naar vertrouwen? Over het nastreven van consumentenvertrouwen in de financiële sector door middel van EU-wetgeving na de financiële crisis

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1340 Downloads (Pure)

Samenvatting

Met name sinds de financiële crisis van eind 2008 staat het herstellen vertrouwen van beleggers in de financiële sector in de belangstelling. EU-wetgeving is één van de manieren waarmee getracht wordt het vertrouwen van beleggers te herwinnen. In het artikel wordt betoogd dat het twijfelachtig is of dergelijke wetgeving een geschikt middel is om consumentenvertrouwen in de financiële sector te herstellen en dat bovendien onder meer gezien de perverse prikkels in de huidige financiële sector een realistische mate van vertrouwen, hetgeen een zeker wantrouwen impliceert, wenselijk lijkt.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)244-257
Aantal pagina's14
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume2015
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec.-2015

Citeer dit