De helpende hand: effectiviteit adviezen Ondernemersklankbord aan het MKB

Patricia Eijgelaar, Johan Feikens

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

393 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ondernemersklankbord is een stichting die probeert binnen het MKB starters te helpen, bedrijfsproblemen op te lossen en faillissementen tegen te gaan. De 225 oud-ondernemers en managers die de stichting als consulent in dienst heeft, adviseren jaarlijks belangeloos 2000 tot 2500 ondernemers uit het MKB. De vraag die zich voordoet is in hoeverre de adviezen van Ondernemersklankbord effectief zijn. Ondernemersklankbord hanteert als missie het vergroten van de succeskansen van de MKB ondernemer. Om dit te realiseren moeten de diensten van Ondernemersklankbord aansluiten op de behoeften van het MKB. In het rapport is onderzocht of deze “fit” tussen het aanbod van het Ondernemersklankbord en de vraag van het MKB bestaat. Bij een “fit” is de effectiviteit van de organisatie aangetoond. Om de effectiviteit te beoordelen is allereerst geanalyseerd in hoeverre de interne organisatie van Ondernemersklankbord in staat is om in te spelen op de behoeften van het MKB. Ten tweede is de effectiviteit gemeten via een enquête onder alle ondernemingen die in 2002 door Ondernemersklankbord zijn geadviseerd. Ten derde is de effectiviteit gemeten door te bepalen wat het continuïteitsratio is van de bedrijven die door Ondernemersklankbord zijn geadviseerd en de werkgelegenheid te schatten die hiermee gemoeid is. Uit het onderzoek komt naar voren dat Ondernemersklankbord een professionele adviesorganisatie is met een sterk (top) management en consulenten die nauw betrokken zijn bij de organisatie en de cliënten. Ondernemersklankbord is dan ook succesvol in het adviseren van haar grootste klantengroepen: starters, bedrijven met financiële problemen en bedrijven die problemen hebben met de algemene bedrijfsvoering. Van alle ondernemingen die in 2002 door Ondernemersklankbord zijn geadviseerd, blijkt een jaar na advisering minder dan 20% failliet te zijn gegaan; hetgeen een continuïteitsratio van meer dan 80% betekent en betrekking heeft op ongeveer 8.700 banen. Als ook nog in aanmerking wordt genomen dat de klanten van Ondernemersklankbord qua bestaansjaren en qua omvang tot de groepen binnen het MKB horen, waar de faillissementspercentages het hoogst zijn, dan kan dus worden geconcludeerd dat de adviezen effectief zijn. Echter, het geringe eigen vermogen van Ondernemersklankbord, de afhankelijkheid van private en publieke sponsors in combinatie met de huidige slechte economische situatie kunnen een bedreiging vormen voor Ondernemersklankbord. Als Ondernemersklankbord vanuit haar sterke punten, meer samenwerkingsrelaties aangaat, gebruik gaat maken van technologische ontwikkelingen en haar naamsbekendheid probeert te vergroten, dan kan Ondernemersklankbord deze bedreiging het hoofd bieden.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's113
StatusPublished - 2004

Keywords

  • bedrijfseconomie
  • midden- en kleinbedrijf
  • ondernemerschap

Citeer dit