De invloed van wisselbeweiding op de biodiversiteit van kwelders

Sanne Moedt*, Christian Smit, Georgette Lagendijk, Jan P. Bakker, Steffi Nolte, Roel van Klink, Annette Wielemaker, Peter Esselink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageEffects of rotational grazing on biodiverity in salt marshes
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)140-145
Aantal pagina's6
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume121
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2020

Citeer dit